Baltā galdauta svētki

Rudens un ziemas sākums pie mums MC „1.stāvs” ir pagājis zem zīmes „Aronas pagasts laikmetu griežos”. Biedrība „ARONAS PĪLĀDZIS” pavasarī iesniedza projekta pieteikumu Madonas novada pašvaldības NVO līdzfinansēšanas konkursā un guva finansiālu atbalstu projekta „Aronas pagasts laikmetu griežos” realizēšanai. Ar šī projekta palīdzību panācām pēctecības principu iepriekšējam projektam „Aronas pagasta skatupunkti”, jo veicām dziļāku Aronas pagasta vēstures izpēti, organizējām vairākas tikšanās ar mūsu pagasta ļaudīm, kā arī veidojām dažādus suvenīrus, kuru galvenais tēls – pīlādzītis. Tiks uzstādītas norādes uz Birānu dzirnavu ūdenskritumu, uz Skāķukalna kapiem, Līdēres Jaunajiem kapiem, Līdēres Vecajiem kapiem un pie Vecozolu ozola.

Sākot no septembra mēneša, organizējām tikšanās ar mūsu pagasta iedzīvotājiem, lai tītu atmiņu kamoliņu par dzīvi Aronas pagastā. Pirmā tikšanās notika pie mums MC „1.stāvs”, kurā uzklausījām ļoti interesantos Jāņa Ruņģa atmiņu stāstus. Jānis savās atmiņās stāstīja par pagastu un kolhozu veidošanos, par skolas gaitām, par kara un pēckara laiku. Savu atmiņu kamolīti Jānis ritināja arī par sāpīgāko posmu Latvijas vēsturē – par cilvēku izsūtīšanām uz Sibīriju. Interesanti bija klausīties par padomju laika dzīvi, kā arī par darba dzīvi un vaļasprieku – gleznošanu.

Nākamo tikšanos oktobrī organizējām Zelgauskā. Mūs pārsteidza Zelgauskas cilvēku atsaucība un īpaši sarūpētie vēstures materiāli, ar ko tikšanās reizē varējām iepazīties. Drīkstējām ieskatīties lielajā un biezajā muižas grāmatā, dažādu laiku avīžu rakstos, lai vairāk uzzinātu par Zelgauskas dzīvi. Prieks par Daci Cāzeri, kas bibliotēkā ap sevi pulcē tās puses ļaudis, lai kopā tiktos, dalītos atmiņās, kopīgi darbotos rokdarbu pulciņā.

Novembrī bijām plānojuši doties ekspedīcijā uz Oļiem, taču laikapstākļi nedaudz izjauca mūsu plānus, tāpēc „Oļu tikšanās” arī notika MC „1.stāvs”. Esam iesākuši darbu pie Aronas pagasta kartes atjaunošanas un papildināšanas (Kusas skolā pirms vairāk nekā 20 gadiem uzzīmēta pagasta karte ar māju nosaukumiem), tāpēc Oļu puses cilvēkiem pirmais jautājums bija par to, kāpēc, salīdzinot ar pārējo pagasta teritoriju, šajā pusē ir tik maz māju. Atbildes bija skarbas – otrā pasaules kara laikā Oļu teritorijai pāri gājusi frontes līnija. Skarbs stāstījums bija par to, ka ļoti daudzas mājas tikušas izpostītas, vēlākajos gados veicot nosusināšanas darbus, drupas vienkārši tika nolīdzinātas. Pēc šīs tikšanās Ināra Akmentiņa kopā ar Miliju Rubeni izveidoja Oļu māju aprakstu. Viņas apkopojušas burtnīcā gan māju nosaukumus, gan to, kas tajās dzīvojuši.

Decembra sākumā tikāmies Lauterē, lai tītu atmiņu kamoliņu par dzīvi šajā pusē. Atmiņās vairāk izskanēja stāsti par dzīvi padomju laikā, par padomju saimniecību „Viesiena”. Katrā mūsu pagasta pusē ir savs atmiņu kamolītis, kas savij kopā cilvēkus, viņu likteņus, viņu darba gaitas, viņu vaļaspriekus. Visas šīs tikšanās ir ierakstītas un mums ir izveidojies fantastisks audio materiāls no katras tikšanās vietas kā vēsturiska liecība nākamajām paaudzēm.

 Mēs tuvojamies Latvijas 100. dzimšanas dienai, tāpēc šī projekta galvenais uzdevums – izveidot izstādi „ARONAS PAGASTS LAIKMETU GRIEŽOS”, kurā atspoguļotos mūsu pagasta dzīve 100 gadu griezumā, jo pašos pirmssākumos tāda Aronas pagasta nebija, tas ir izveidojies gadu gaitā no Kusas, Oļu, Lubejas, Viesienas, Grostonas pagastiem. Projekta noslēgumā tika rīkoti „Baltā galdauta svētki”. Kopā sanāca gan jauni, gan veci Aronas pagasta ļaudis, lai pie balti klāta galda vēlreiz tītu atmiņu kamolīti, kurā šoreiz savijās katra klātesošā stāsts par to, ko katram nozīmē dzīve Aronas pagastā. Katrs pasākuma dalībnieks izvēlējās (izvilka) „ieejas karti” uz izstādes atklāšanu – tautasdziesmu, kas pierakstīta kādā no mūsu pagasta vietām (Grostonā, Kusā, Lubejā, Viesienā, Oļos). Tautasdziesmās ietvertās senču dzīvesgudrības liek aizdomāties atstāto garīgo mantojumu, ko nododam no paaudzes paaudzei. Prieks, ka arī šajā projektā aktīvi iesaistījās gan jaunieši, gan seniori.

Liels paldies ikvienam, kas dalījās atmiņās, kas iesaistījās projekta aktivitātēs un ar saviem pateicības vārdiem dod ticību nākotnei, ka, kopā darbojoties, mēs varam turpināt tīt Aronas pagasta atmiņu kamolīti.

 .